Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa

Valtion ja Terrafamen irtaannuttava yhteistyöstä Trafiguran kanssa

Viitaten YLE:n uutisointiin 20.9.2020 ja 21.9.2020 sekä aikaisempiin helmikuun 2017 uutisiin Trafiguran mahdollisesta osallistumisesta rikoksen tunnusmerkit täyttävään toimintaan, katsomme, että valtionyhtiö Suomen Malmijalostus Oy:n ja sen enemmistöomistuksessa olevan Terrafame Oy:n tulee irtaantua Trafiguran kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Trafigura on todistetusti sekaantunut maailmalla useisiin skandaaleihin, kuten ihmisoikeusrikkomuksiin ja ympäristömyrkkyjen vastuuttomaan käsittelyyn, mistä on aiheutunut vakavia ongelmia kymmenien tuhansien ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi yhtiö on epäiltynä osallisuudesta kansainväliseen korruptioon ja rahanpesuun useissa maissa. Yhtiö on harjoittanut tiedotusvälineisiin kohdistuvaa painostusta mm. Guardian -lehteen ja Norjan yleisradioon. Kyseiset tapaukset eivät ole satunnaisia yksittäistapauksia.

On käsittämätöntä, että Suomi, joka on vuosia menestynyt erinomaisesti kansainvälisissä korruptiovertailuissa, toimii nyt valtionyhtiön johdolla yhteistyössä vakavissa skandaaleissa toistuvasti ryvettyneen suuryhtiön kanssa. Mikään hallitusohjelma ei voi tukea yhteistyötä Trafiguran kaltaisen, eettisesti erittäin kyseenalaisen skandaaliyhtiön kanssa.

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry. – MiningWatch Finland muistuttaa lisäksi, että valtioneuvoston päätös Talvivaara–Terrafame–Trafiguran uraanituotantoluvalle on perustunut virheelliseen ja puutteelliseen hakemukseen. Hakemuksesta on vireillä useita valituksia KHO:ssa. Poliittisten päättäjien ei tule puoltaa Talvivaara–Terrafame–Trafiguran toimintaa. Terrafame saastuttaa vakavasti Oulujoen ja Vuoksen (Saimaa) vesistöjä. Radioaktiivisen ja moniongelmaisen mustaliuskeen jäteongelma Talvivaaran kaivosalueella on valtava. Se tulee saastuttamaan ympäristöä sekä etenkin vesistöjä vuosisatoja, jopa vuosituhansia kaivostoiminnan päättymisen jälkeen.

Suomen valtion täytyy noudattaa toiminnassaan korostetun tarkasti huolellisuus- ja varovaisuusperiaatteita. Painotamme, että hallituksen uusi valtionyhtiöiden omistajaohjausstrategia korostaa, että valtionyhtiöiden tulee toimia ekologisesti, sosiaalisesti, vastuullisesti ja taloudellisesti kestävällä ja eettisesti esimerkillisellä tavalla. Talvivaara–Terrafame–Trafigura ei täytä mitään näistä kriteereistä.

Ainoa oikea toimenpide on, että Terrafame irtaantuu täysin yhteistyöstä Trafiguran kanssa.

TEM:n lakivalmistelu ei noudata hallitusohjelmaa


MiningWatch Finland näkee kaivoslakiuudistuksessa merkittäviä puutteita.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) järjestää tänään kansalaiskuulemisen valmisteilla olevasta kaivoslakiuudistuksesta. Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland on tyytymätön keskustelun pohjana olevaan TEM:n kaivoslakiluonnokseen. Se on ristiriidassa Marinin hallituksen hallitusohjelman ja Suomen perustuslain kanssa, eikä se ota riittävästi huomioon talousvaliokunnan mietinnön tai Vihervuoren kaivoslakiselvityksen kirjauksia. Esitys jättää myös suurelta osin huomiotta eduskunnalle jätetyn Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloitteen, jonka allekirjoitti yli 58 000 kansalaista.
Valmisteilla oleva kaivoslakiuudistus on poikkeuksellisen merkittävä poliittinen päätös. Kaivosteollisuuden asema ja sitä koskeva sääntely on kohtalon kysymys koko Suomelle, sillä nykyinen kaivoslaki antaa kohtuuttoman suuren vallan kenelle tahansa, joka osoittaa kiinnostusta Suomen maaperän
mineraaleihin.

Erityisen uhan muodostaa valmisteilla oleva Kanadan ja EU:n välinen CETA-sopimus. Jos sopimus ratifioidaan vielä nykyisen kaivoslain aikana, maanomistajat, kunnat ja valtio ovat vaarassa menettää määräysoikeuden maaperäämme niillä alueilla, missä on kansainvälistä kaivosteollisuutta kiinnostavia mineraaleja. CETA-sopimukseen nimittäin kuuluu investointisuoja, jonka perusteella kanadalaisyhtiöt voivat hakea korvausta, jos viranomaistoiminta tai lainsäädännön muutokset alentavat sijoituksen arvoa. Ääritapauksessa kanadalainen kaivosyhtiö voi hakea jopa miljardien korvauksia pelkän malminetsintävarauksen perusteella, jos esimerkiksi kunta estää kaivostoiminnan kaavapäätöksellä.

Malminetsintävarauksen saa halvimmillaan 1250 eurolla. Kaivostoimintaan liittyviä varauksia ja lupahakemuksia on jo alueelle, joka kattaa yli 10 prosenttia koko Suomen pinta-alasta.

Kaivostoimintaan liittyy myös merkittäviä ympäristöriskejä, joita ei lakiuudistuksessa ole otettu tarpeeksi huomioon. Ongelmia vähätellään usein vedoten Suomen tiukkaan ympäristölainsäädäntöön, mutta käytännössä valvontaviranomaisten resurssit ovat liian pienet, ja mahdollinen korvausvelvollisuus on helppo välttää vetämällä kaivosyhtiö konkurssiin, kun kaivostoiminta ei enää kannata.

Suurin ongelma kaivostoiminnassa on sen tuottama jäte. Kaivostoiminta tuottaa nykyään 75 prosenttia Suomen jätteistä, ja käsittely tulee kalliiksi. Esimerkiksi Terrafamen kaivoksen jätteiden neutralointi ympäristölle vaarattomammiksi maksaisi pelkkänä reagenssikuluna noin 11 miljardia euroa, mikä
vastaa suurin piirtein koko maan terveydenhuollon puolen vuoden budjettia.. Varsinkin, jos kaivostoiminta nykyisestään kasvaa, jätteiden käsittelystä tulee merkittävä rasite koko kansantaloudelle.

Kaivoslaki Nyt -aloitteessa on ehdotettu merkittäviä parannuksia näihin ongelmiin, mutta TEM:n lakiluonnoksessa niitä ei ole. Siksi Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry vaatii, että seuraavat kohdat on korjattava lakia uudistettaessa:

  • Malminetsintää ei saa toteuttaa luonnonsuojelualueilla eikä vesistöissä eikä pohjavesialueilla
  • Jätevesia ei saa purkaa vesistöihin ilman riittävää puhdistamista
  • Kuulemismenettelyä on korjattava, jotta asianosaisten oikeusturva paranee
  • Jälkihoitosuunnitelmat on esitettävä jo lupahakemuksissa
  • Haitoista aiheutuvien korvauksien lainsäädäntöä ja määrää tulee nostaa ajan tasalle

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry – MiningWatch Finland on valtakunnallinen kansalaisten etujärjestö, johon kuuluu asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä eri puolilta Suomea. Sen tavoitteena on edistää kansalaisten oikeuksia ja ympäristönäkökohtia siellä, missä on suunniteltua, olemassa olevaa tai lakkautettua kaivostoimintaa.

Lisätietoja:
Jari Natunen, 040 952 7815, njarit[at]yahoo.com
Mika Flöjt, 040 578784, mika.flojt[at]gmail.com