Luonnonsuojeluyhdistykset tekivät marraskuun alussa uuden valituksen australialaisomisteiselle kaivosyhtiölle myönnetystä malminetsintäluvasta jokihelmisimpukan esiintymisalueelle Nokian Metsäkylään.

Malminetsintäalue sijoittuu Pinsiön-Matalusjoen Natura 2000 -alueen välittömään läheisyyteen. Pinsiön-Matalusjoessa elää erittäin uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku. Joessa elää myös alkuperäistä sisävesikantaa oleva purotaimen. Molemmat näistä ovat alkuperäisiä lajeja, jotka ovat säilyneet alueella jääkauden jälkeisestä ajasta lähtien.

Raakuille vesistöjen tilan heikentymisellä on merkittäviä vaikutuksia. Alueen raakkupopulaatio on yksi kolmesta jäljellä olevasta esiintymästä Pirkanmaalla. Ylöjärven Viljakkalan Ruonanjoessa ja Hämeenkyrön Turkimusojalla on vielä elinkykyinen kanta. Muutoin laji on lähes täysin hävinnyt Etelä-Suomesta ihmisen toiminnan seurauksena.

Luontoarvot ja asukkaat huomioitava

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes hyväksyi kaivosyhtiö Newpeak Finlandille luvan malminetsintään, mutta yhdistykset valittivat luvasta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi luvan ja palautti sen Tukesille uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan lupamääräyksessä ei ole voitu kiistattomasti varmistaa, ettei malminetsinnästä aiheudu haittaa alueen erittäin uhanalaiselle jokihelmisimpukalle.

Yhdistykset valittivat myös Tukesin uudesta päätöksestä, sillä Tukes oli muuttanut sitä vain kirjaamalla siihen hakijan esittämän 20 metrin suojavyöhykkeen ojiin. Muilta osin malminetsintälupapäätöstä ei muutettu, vaan paperit leimattiin käytännössä uudelleen samanlaisina. Lisäksi hakemusta ei ollut kuulutettu ja elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselta (ELY) ei ollut pyydetty lausuntoa.

Yhdistysten mukaan luontoarvot ja Natura-arviointi on asianmukaisesti huomioitava luvassa ja sen käsittelyssä ja kuulutuksissa. Tämän lisäksi kaivoshankkeella on vaikutuksia muun muassa lähiasutukseen, kaivoihin ja pohjaveteen.

Valittajina olivat Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry, Kyrön Luonto ry ja joukko yksityishenkilöitä.

Kuva: Wikipedia