Luonnonsuojeluyhdistykset katsovat, että Sakatti Miningin malminetsintä Viiankiaavalla ei ole lainmukaista ja luvat tulee hylätä. Luvat heikentäisivät yhdistysten mukaan Natura-alueen suojeluarvoja lainvastaisella tavalla. Viiankiaapa on kahdella lailla suojeltu korvaamattoman arvokas aapasuo. Suolla on poikkeuksellisen laaja ja merkittävältä osalta suojeltu lintulajisto, jota muun muassa kairauksen kemialliset vaikutukset vaarantaisivat.

Rajat Lapin Kaivoksille ry, Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry ja Sompion luonnonystävät ry valittivat 27. marraskuuta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Sakatti Miningin malminetsintä- ja porausluvista. Yhdistykset vaativat ensisijaisesti malminetsintäluvan ja mahdollisen toiminnanaloitusluvan kumoamista. Toissijaisesti vaaditaan luvan palauttamista lupaviranomaiselle ja/tai luvan korjaamista lukuisten ympäristöön ja paikallisten oikeuksiin liittyvien puutteiden suhteen.

Yhtiö hakee aikaisempien suurten ”Sakatti”-malminetsintäalueiden lisäksi käytännössä koko Viiankiaavan suota malminetsintäalueekseen. Yhdistykset valittivat kaikista Natura-alueen kairausta käsittävistä neljästä luvasta, joita on lähes 5 900 hehtaaria eli 59 neliökilometriä. Yhdistysten mukaan vaikuttaa siltä, että yhtiö pyrkii laajentamaan reviiriään koko suolle ja ilmoitettuihin suunnitelmiin tulee suhtautua suurella varauksella.

Yhtiö ilmoittaa kairaavansa alueita samaan aikaan Sakatti-nimellä olevien alueiden kanssa.

Yhteisvaikutuksia tulisi siten jopa kahdeksasta kairauskoneesta yhtä aikaa. Melun yhteisvaikutukset olisivat merkittävät, mutta myös suon tallautumisen, liikkumisen aiheuttaman häiriön ja kemiallisten yhteisvaikutusten takia vaikutukset olisivat entistä suuremmat. Yhtiöllä on lisäksi ollut merkittäviä öljyvahinkoja.

Luvat ovat kaivoslain hengen vastaisia myös sen vuoksi, että niitä on roikotettu lupaviranomaisena toimivan Tukesin toimesta hakemuksina 9–11 vuotta. Tämä on väärä hallintomenettely, koska luvat tulee käsitellä hakemusjärjestyksessä. Tämän avulla alueita voi pitää varattuina jopa yli vuosikymmenen. Menettely loukkaa haitankärsijöiden, maanomistajien ja muiden elinkeinojen oikeuksia vakavalla tavalla. Haitankärsijät ovat siten ”löysässä hirressä” spekulatiivisen malminetsinnän ja kaivoshankkeen kanssa. Muodollinen peruste vitkuttelulle vaikuttaa olevan hakemuksen täydentäminen, ja siten se on myös yhtiön virhe.

Malminetsintälupa tulee yhdistysten mukaan hylätä, koska muiden lakien noudattaminen ja yleisten ja yksityisten etujen selvitykset ovat ilmeisen puutteelliset. Merkittäviä puutteita on seuraavissa selvityksissä: ympäristövaikutukset, erityisesti kairauksen kemialliset ympäristövaikutukset, Natura-selvitykset, pinta- ja pohjavesivaikutukset kairatessa luokitelluilla ja muillakin pohjavesialueilla, erityisesti alueilla, jotka eivät ole hakijan omistuksessa, paliskunnan oikeudet ja vaikutukset poronhoitoon erityisellä poronhoitoalueella, suurten petolintujen pesinnän ja niille tärkeiden alueiden suojelu, muiden luontoarvojen, kuten pöllöjen, rauhoitettujen kasvien, viitasammakon ja saukon suojelu.

Yhdistysten mukaan perusteita luvalle aloittaa toiminta ilman lainvoimaista lupaa ei ole.

Toiminnanaloituslupaa ei voida myöskään myöntää johtuen peruuttamattomista riskeistä luontoarvoille, Natura-suojelun vaarantamisesta sekä pohjavesille tulevista käytännössä lähes peruuttamattomista vaikutuksista. Tämä koskee lupaa Kotimaa ja muita lupia, jos toiminnanaloitusluvat myönnettäisiin.

ELY-keskus on ottanut kantaa, että toimintaa ei tulisi aloittaa ennen lainvoimaisuutta. Yhdistysten mukaan ELY:n Naturaan liittyvät oletukset ja rajoitukset perustuvat osin puutteelliseen tietoon kairauksen vaikutuksista. Vakuudet eivät edes suuruusluokaltaan vastaa teoriassa korjattavissa olevalta osalta mahdollisten vahinkojen suuruusluokkaa.

AngloAmerican- yhtiö kaivoshanke Viiankiaavalla on kaikin puolin kestämätön. Yhtiö ei ole vastuullinen ja sen ympäristöselvitykset ovat osoittautuneet kerta toisensa jälkeen virheellisiksi. Ainutlaatuiset ja korvaamattomat luontoarvot halutaan vaarantaa lyhytnäköisten metallispekulaatioiden vuoksi.

Lue myös YLEn uutinen aiheesta 8.12.2023

https://yle.fi/a/74-20064125