Tuulivoima

 

Esimerkki tuulivoiman ja malminetsinnän maankäytön ristiriidoista

 

Lakeuden Malmi Oy Haapavesi 8 –malminetsintälupa (ML2020:0017), kooltaan yli 750 hehtaaria.

 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus:

 

Valtaosa malminetsintäalueesta on valmisteilla olevan Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimapuiston osayleiskaavan aluetta. Hankkeen kehittäjä on VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Hankkeessa suunnitellaan enintään 49 voimalan rakentamista. Hankkeen YVA-menettely on päättynyt. Lisätietoja: https://www.ymparisto.fi/fi-fi/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Puutionsaaren_tuulivoimahanke_Haapavesi

 

Malminetsintäalueen pohjois- ja eteläreunoilla on lisäksi vireillä tuulivoimahankkeiden esiselvityksiä. Rajaukset esiselvitysvaiheen hankkeissa ovat vielä alustavia (s. 24 – 25)

 

VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy:

VSB on tehnyt tuulivoimayleiskaavan laadinnasta aloitteen Haapaveden kaupungille, jonka kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.11.2016 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä 06.11.2017. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Puutionsaaren tuulivoimapuiston yleiskaavan, joka on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, ”MRL”) 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, 22.2.2021 § 4. Yleiskaava ei ole lainvoimainen, sillä kaavapäätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. (s. 34)

VSB on solminut ja rekisteröinyt tuulivoimayleiskaava-alueen maanomistajien kanssa vuokrasopimuksia, joiden nojalla VSB on tuulivoimapuiston alueen pääasiallinen nykyinen haltija vuokralaisen ominaisuudessa. (s. 35)

 Malminetsintä alueella ei ole tarkoituksenmukaista, koska kaivoslupaa alueelle ei voitaisi alueen suunniteltu käyttö huomioon ottaen myöntää. Toimintojen yhteensovittaminenkaan ei olisi mahdollista esimerkiksi kaivoksen aiheuttamien tärinä- ja pölyvaikutusten vuoksi. (s. 36)

 

 

 

Hautakangas Wind Oy:

Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahanke, jonka yhteydessä suunnitellaan enintään 40 tuulivoimalan rakentamista Oulaisten ja Haapaveden kaupunkien alueelle. Hautakangas Wind Oy ja TM Voima Rahkola Oy ovat solmineet pitkäaikaisia maanvuokrasopimuksia alueen maanomistajien kanssa.

Haapaveden kaupunki on hyväksynyt kaavoitussopimuksen laatimisen hankkeen osalta kaupunginhallituksen kokouksessa 26.4.2021 (§ 120). Hankkeen YVA-menettely on käynnistynyt, YVA-menettelyn ennakkoneuvottelu pidettiin 30.3.2021.

Sähkönsiirtohankkeen yleissuunnittelu on aloitettu, ja YVA-menettely on käynnistetty YVA-lain 8 §:n mukaisella ennakkoneuvottelulla 9.4.2021.

 

Mahdollinen malminetsintä alueella tulee sovittaa yhteen tuulipuistohankkeen kanssa.

Malminetsintä ei saa aiheuttaa haittaa tuulipuistohankkeen suunnittelulle tai toteuttamiselle. (s. 40 – 41)

 

 

Lakeuden Malmi Oy:

 

Ainoastaan VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy (”VSB”) on vastustanut etsintäluvan myöntämistä. OX2 on vaatinut malminetsinnän yhteensovittamista tuulipuistohankkeen kanssa

Edelleen VSB:n mukaan etsintäluvan esteenä on, että kaivoslupa alueelle vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteutumista.

Edelleen kaivoslain 46 §:n 6-kohdassa on säädetty, että malminetsintälupaa ei saa myöntää alueelle, jossa luvan mukainen toiminta vaikeuttaisi oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista. Lain esitöissä (HE 273/2009 vp, s.101) on tältä osin nimenomaisesti todettu, että malminetsintäluvan ja kullanhuuhdontaluvan mukainen toiminta ei useimmissa tapauksissa ole sellainen, että sen voitaisiin katsoa vaikeuttavan oikeusvaikutteisen kaavan toteuttamista. Kaivostoiminta on elinkeinonharjoittamista, joka on Suomen perustuslaissa turvattu. Kaivostoiminnan harjoittamista voi siten rajoittaa ainoastaan lailla. Lainsäätäjän selvä tavoite on ollut, että malminetsintää pidetään lähtökohtaisesti sallittuna. Etisintälupahakemus voitaisiin hylätä lähinnä tilanteessa, jossa alueella olisi jo käynnistetty rakennushanke tai lainvoimaisen kaavan toteuttaminen selvästi hankaloituisi.

 

Kuten VSB:n lausunnosta ilmenee, se ei ole vielä hakenutkaan rakennuslupaa suunnitelluille tuulivoimaloille. Rakennusluvan edellytyksenä on tuulivoimarakentamista ohjaava yleiskaava. VSB:n hankkeen edellyttämä yleiskaava ei ole saanut lainvoimaa sitä koskevan valituksen vuoksi. Myöskään OX2:n tuulivoimarakentamiselle ei ole lainvoimaista yleiskaavaa.

 

 

Selityksen antaja lisäksi katsoo, että VSB:n tuulivoimarakentamista ohjaavan yleiskaavan vahvistamista koskevassa prosessissa on tapahtunut merkittävä menettelyvirhe. Lakeuden Malmi Oy:tä ei ole menettelyn aikana lainkaan kuultu, eikä alueen käyttöä kaivostoimintaan ole kaavoituksen yhteydessä arvioitu. Lakeuden Malmi Oy:llä oli kyseistä aluetta koskeva varaus jo kaavahanketta käynnistettäessä. Selityksen antaja tulee toimittamaan yleiskaavan vahvistamista koskevassa prosessissa väitteen menettelyvirheestä hallinto-oikeudelle, jonka seurauksena alueen lainvoimainen kaava tulee viivästymään entisestään. (s. 44 – 45)

 

 

Tuulimyllyjen sijoitteluun on mahdollista vaikuttaa toisin kuin kaivostoiminnan. Kaivosvarantojen hyödyntäminen muuttuu mahdottomaksi, mikäli sen kohdalle rakennetaan tuulimylly. Toisaalta tuulimyllyn voi rakentaa sen mukaan, mitä kaivostoiminnan toteuttaminen edellyttää. Näin ollen moninaiskäytönperiaate on parhaiten toteutettavissa asettamalla tuulivoimarakentamiselle määräyksiä tuulivoimatoiminnan toteuttamiseksi siten, ettei se estä alueen kaivostoimintaa.

 

 

Selityksen antaja pitää perusteltuna, että alueen kaivosvarantojen sijaintipaikat selvitetään ennen kuin tuulivoimaloiden rakentaminen aloitetaan. Tätä puoltaa muun muassa kansantaloudellinen intressi. Siinä missä tuulivoimalahankkeiden toteutumista on pidettävä edelleen epävarmana, on selityksen antajan hankkeen edellä esitetyin perustein osoitettu olevan potentiaalisesti hyvinkin tuottoisa. Tuulivoimaloille ei ole haettu toiminnan edellyttämiä rakennuslupia. Selityksen antajan käsityksen mukaan tuulivoimaloiden rakentamisesta kaivostoiminnan turvaavalla tavalla ei kuitenkaan aiheutuisi haittaa elinkeinonharjoittajalle. Näin ollen myös intressivertailun perusteella kaivostoiminnalle olisi annettava etusija. (s. 47 – 48)

 

 

 

Tukes myönsi malminetsintäluvan 4 vuodeksi, jatkolupaa voisi hakea 3 vuodeksi kerrallaan. Tuulivoimaan liittyviä määräyksiä ei annettu. Malminetsintäyhtiötä ei velvoitettu toimittamaan tutkimussuunnitelmaa tuulivoimayhtiöille.

 

Tukes toteaa lisäksi:

Malminetsintäluvan nojalla tapahtuvasta malminetsinnästä ja muusta malminetsintäalueen

käytöstä ei saa aiheutua:

1) haittaa ihmisten terveydelle tai vaaraa yleiselle turvallisuudelle;

2) olennaista haittaa muulle elinkeinotoiminnalle;

3) merkittäviä muutoksia luonnonolosuhteissa;

4) harvinaisten tai arvokkaiden luonnonesiintymien olennaista vahingoittumista;

5) merkittävää maisemallista haittaa.

Perustelut: Määräys perustuu kaivoslain (621/2011) 11 § ään.

Kuva: Unsplash / Mike Setchell