EU:n kriittisten raaka-aineiden asetusehdotus ehdottaa kriittisten raaka-aineiden kaivoshankkeiden luvituksen pakollista nopeuttamista 24 kuukauteen. Asetuksen ehdottama lupaprosessien nopeuttaminen on erittäin kyseenalaista, sillä 24 kuukautta kaivoksen luvitukseen on äärimmäisen lyhyt aika.

Toinen kriittisten raaka-aineiden asetusehdotuksen keskeinen ongelma on, että kriittisten materiaalien hankkeilla olisi etusija esimerkiksi vesipuitedirektiiviin nähden. Tämä tarkoittaa, että kriittisen raaka-aineen kaivos voisi saada luvan pilata vesistöjä.

 • EU:n kriittisten raaka-aineiden asetusehdotus (Critical Raw Materials Act)1 on EU-komission hyväksymä asetusehdotus, joka on parhaillaan käsiteltävänä EU:n valiokunnissa. EU-parlamenttiin sen odotetaan tulevan käsiteltäväksi syksyllä 2023.

 • Asetus listaa kriittiset ja strategiset raaka-aineet. Jotkut kaivoshankkeet luokitellaan strategisiksi, joiden luokittelusta päättäisi EU:n kokoama ylikansallinen toimikunta. Asetus ehdottaa strategisten kaivoshankkeiden luvituksen pakollista nopeuttamista 24 kuukauteen.

 • Asetuksen ehdottama lupaprosessien nopeuttaminen on erittäin kyseenalaista, sillä 24 kuukautta kaivoksen luvitukseen2 on äärimmäisen lyhyt aika. Yhtään tämän päivän kaivosta ei ole luvitettu tässä ajassa. Nopeutetussa käsittelyssä on suuri riski luvituksen laadun heikentymiselle.

 • Hätäinen kaivoksien ympäristölupien myöntäminen voi johtaa katastrofaalisiin seurauksiin ympäristön ja valtiontalouden kannalta, kuten esimerkiksi Talvivaaran katastrofit ja konkurssit 2012-2015, sekä kalliisiin ja vaikeasti hallittaviin jäteongelmiin, joista esimerkkinä on Kittilän kultakaivoksen syanidirikastusaltaan luvan peruminen 20223.

 • Toinen kriittisten raaka-aineiden asetusehdotuksen keskeinen ongelma on, että strategisilla kaivoshankkeilla olisi myös etusija (overriding public interest) esimerkiksi vesipuite- ja luonnonsuojeludirektiiveihin nähden, jotka kieltävät vesistöjen tilan huonontamisen. Tämän nähdään myös aiheuttavan ristiriidan kaivannaisjätedirektiivin vesistöjen pilaamiskiellon kanssa. Tämä tarkoittaa, että kaivos voisi saada luvan pilata vesistöjä (artikla 7).

 • Kaivannaisjätedirektiivin mukaan kaivoksen jätteistä ei saa aiheutua vesistöjen tai pohjaveden pilaantumista pitkänkään ajan kuluessa.

 • Valtioneuvosto kiinnitti mietinnössään asetuksesta myös huomiota tähän: “Asetusehdotuksen 7 artikla mahdollistaa strategisten hankkeiden osalta poikkeamisen mm. vesipuitedirektiivin vaatimuksista silloin, kun hankkeesta saatava yleinen etu on merkittävä suhteessa haitallisiin vaikutuksiin. Vesipuitedirektiivin vaatimuksista poikkeaminen voi olla ristiriidassa muun muassa kaivannaisjätedirektiivin (2006/21/EY) 13 artiklan kanssa. Poikkeaminen ympäristön- ja vesiensuojelua koskevista EU-säädöksistä saattaa vaikuttaa vesiensuojeluun.”4

 • Valtioneuvosto mainitsee mietinnössään lisäksi nopeutetun käsittelyn ongelmana heikentymiset ympäristövaikutusten arvioinnissa ja kansalaisten kuulemisessa.

 • Valtioneuvosto nostaa esille myös strategisten hankkeiden pakollisen luvittamisen ongelmat liittyen kuntien itsemääräämisoikeuteen kaavoituksen suhteen.

 • On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että kaivannaisjätedirektiivin vaatimusten tulee aina täyttyä myös strategisissa hankkeissa. Kaivannaisjätedirektiivin vaatimukset liittyvät kaivosyrityksen kaivoksen jätehuoltoon tekemiin investointeihin, eivät luvituksen nopeuteen.

 • Suomen kaivoslainsäädännön sääntelyn ja ohjeistuksen aukkojen sulkeminen on ehdottoman tärkeää, etenkin jos lupakäsittelyjä aiotaan tehostaa.

 • Kaivannaisjätedirektiivin vaatimusten täyttyminen sekä ennakoitavat ja oikeudenmukaisemmat korvauskäytännöt tarkoittavat myös vähemmän vähemmän valituksia ja oikeuskäsittelyjä, nopeuttaen luvitusta.

 • Suomen kaivoskriittisten yhdistysten yhteinen politiikkasuositus EU:n asetusehdotuksesta julkaistaan lähiaikoina.

1 https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/critical-raw-materials-act_en

2 Kaivoslupa, ympäristövaikutusten arviointi eli YVA ja ympäristölupa

3 Vaasan hallinto-oikeus päätös nro 756/2022, annettu 28.6.2022. https://kaivosvaltuuskunta.fi/wp-content/uploads/2023/04/Vaasa_28.6.2022nro756_2022_Kittila.pdf

4 U 7/2023 vp, s. 22 – 23. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f8082a702