10.2.2021

Kansalaisten kaivosvaltuuskunta / MiningWatch Finland ry haluaa ilmaista lausunnossaan huolensa Geologisen tutkimuskeskuksen kansainvälisten operaatioiden yhtiöittämisestä erityisesti kehittyvien maiden mineraalisektoriin liittyvissä tehtävissä. Koska lakiesitys on puutteellinen etenkin GTK:n liiketoiminnan sisältöjen, kumppaneiden sekä operaatioiden vaikutusten ja riskien tarkemman kuvauksen osalta, yhdistys on tehnyt taustaselvitystä kotimaisten ja ulkomaisten tahojen suuntaan.

Tarkastelemme hankkeen ongelmia seuraavista näkökulmista:

1. Perustehtävästä etääntyminen ja maineriskit Suomelle

2. Heikko kapasiteetti aitoon kestävän kehityksen toimintaan ja erityisesti dialogiin kansalaisyhteiskuntien suuntaan

3. Toiminnan riskit kehittyvien maiden yhteiskunnille

4. Mahdollinen EU:n sääntöjen ja hyvän hallintotavan vastainen valtiontuki sekä omistajuuskysymys

5. Vaatimuksemme tarvittavista selvityksistä ja selvitysten jälkeen mahdollisen yhtiön hallinnosta.


Johtopäätöksemme ovat seuraavat:

GTK:n ymmärrys kulttuurisista, sosiaalisista ja ympäristöllisistä tekijöistä, tai kyky toimia avoimesti kansalaisten suuntaan ei ole Suomen valtion viranomaiselle sopivalla tasolla, mikä muodostaa huomioon otettavia riskejä uuden yhtiön toiminnassa. Tämä on erittäin huono lähtökohta toimittaessa vielä vaativimmissa olosuhteissa kehittyvissä maissa. Lakiesitys on valmisteltu puutteellisesti, koska siinä on esitelty pelkästään taloudellisia riskejä, kuten veroja konkurssiriskejä.

Suomen kansainvälisen maineen kannalta mahdollinen sotkeutuminen konflikteihin paikallisyhteisöjen tai ympäristöjärjestöjen kanssa ovat erittäin suuret. GTK:n kansainvälisen toiminnan kautta mahdollisesti saatavat taloudelliset hyödyt Suomen valtiolle ovat suhteessa toiminnan lukuisiin riskeihin nähden aivan liian pienet.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Geologian tutkimuskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-349560, HE 211/2020 vp TaV 02.03.2021 Kansalaisten kaivosvaltuuskunta ry Asiantuntijalausunto

Lue lausunto tästä:

https://kaivosvaltuuskunta.fi/kkv-lausunto-gtk-lakiesitys-10-2-2021/